Oorsprong Steunpunt

Oorsprong Steunpunt Autisme NZH

Vanaf 2003 is het Steunpunt Autisme NZH in haar huidige vorm steeds weer in ontwikkeling. Het steunpunt is ontstaan met als doel de kennis rondom het begeleiden van kinderen met autisme vanuit het het speciaal onderwijs in het regulier onderwijs te verankeren. De eerste jaren kwamen de steunpuntfunctionarissen vanuit het speciaalonderwijs ambulante hulp geven aan het regulier basisonderwijs middels voorlichting, consultaties en trainingen. Het werkgebied van de steunpuntfunctionaris groeide uit naar het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en ook de voorschoolse opvang.

Inmiddels is het steunpunt autisme NZH actief van peuterspeelzaal tot universiteit in de regio Noordelijk Zuid Holland.

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Het steunpunt maakt deze ontwikkeling met u mee. Vanuit de voormalige clusters is de expertise binnen het steunpunt gedeeld en vergroot. De steunpuntfunctionarissen kunnen vanuit dit specialisme vorm geven aan het maatwerk voor de leerling dat Passend onderwijs mogelijk wil maken.

Dit heeft geresulteerd in een bundeling van activiteiten & producten waarvan u op deze website de informatie kunt vinden.